Työttömyyskassan säännöt

I KASSAN TOIMIALA

1 § Kassan nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus 

Kassan nimi on Erityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassa ETTK, jonka ruotsinkielinen nimi Arbetslöshetskassan för tjänstemän i specialbranscher. Kassan kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Kassan toiminta-alueena on koko maa.

Kassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka tarkoituksena on työttömyysturvalaissa ja muussa lainsäädännössä työttömyyskassalle säädettyjen etuuksien järjestäminen jäsenilleen.

II   JÄSENYYS

2 § Jäsenyyden ehdot

Kassan jäseneksi pääsee työttömyysturvalain soveltamisalan mukainen palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka työskentelee toimihenkilönä tai työntekijänä palvelu- ja erityisalojen yritysten, taloudellisten tai aatteellisten laitosten, yhdistysten ja yhteisöjen palveluksessa. Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon katsotaan perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon.

Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa.

Kirjallinen hakemus kassan jäseneksi pääsemiseksi on tehtävä kassanjohtajalle tai kassan jäsenasioita hoitavalle toimihenkilölle. Jäsenyyden hyväksyy kassanjohtaja tai kyseinen jäsenyysasioita hoitava toimihenkilö.

Kassa antaa tarvittaessa päätöksen jäseneksi hyväksymisestä sekä aina jäsenen pyynnöstä.

Kassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen henkilö on maksanut jäsenmaksunsa, kuitenkin aikaisintaan siitä päivästä, jona hän on kirjallisesti hakenut kassan jäsenyyttä.

Työtön kassan jäsen voi liittyä toiseen kassaan kuukauden kuluessa siitä, kun kassa, jonka jäsen hän on, purkautuu taikka asetetaan selvitystilaan tai konkurssiin. Kuukauden määräaika alkaa siitä kassan kokouksen päätöksestä, jolla kassa asetetaan selvitystilaan tai puretaan taikka siitä tuomioistuimen päätöksestä, jolla kassa asetetaan konkurssiin.

3 § Kassasta eroaminen

Jos jäsen haluaa erota kassasta, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti tai sähköpostilla kassanjohtajalle tai kassan jäsenasioita hoitavalle toimihenkilölle.  

Työttömyyskassan jäsenyys päättyy kuitenkin viimeistään sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin jäsen täyttää 68 vuotta.

4 § Huomautus, varoitus ja kassasta erottaminen

Kassanjohtaja tai hallituksen valtuuttama toimihenkilö voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen tai varoituksen taikka erottaa jäsenyydestään sen,

 • joka jäseneksi liittyessään on antanut vääriä taikka harhaanjohtavia tietoja;
 • joka vilpillisesti on ilmoittanut väärin tai salannut jonkin työttömyyskassan maksaman etuuden saantiin tai niiden suuruuteen vaikuttavan seikan; sekä
 • joka kieltäytyy noudattamasta kassan sääntöjä.

Kassanjohtaja tai kassan jäsenasioita hoitava toimihenkilö voi erottaa jäsenen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuja kuuden (6) kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden alusta lukien, johon jäsenmaksu kohdistuu. Jäsen voidaan erottaa siitä päivästä lukien, josta lukien jäsenmaksut ovat maksamatta. Jäsenmaksu peritään joko työnantajan kanssa tehtävällä perintäsopimuksella tai jäsen maksaa jäsenmaksun itse.

Kassanjohtaja voi erottaa jäsenyydestä sen, joka on pysyvästi siirtynyt pois ammatista tai työalalta, joka kuuluu kassan toiminnan piiriin.

Pysyvästi kassan toiminnan piiristä siirtymiseksi katsotaan myös yli 18 kk:n ajan kestävä työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:n tarkoittama yrittäjänä toimiminen.

5 § Uudelleen liittyminen

Jos jäsen kassasta erottuaan kuukauden kuluessa liittyy toiseen kassaan, jäsenen hyväksi lasketaan hänen työssäolo- ja jäsenenä oloaikansa edellisessä kassassa työttömyyskassa- ja työttömyysturvalaissa säädetyllä tavalla.

Jos kassasta erotettu jäsen hyväksytään uudelleen jäseneksi, hänen hyväkseen ei lueta hänen aikaisempaa työssäoloaikaansa kassassa eikä aikaisemmin suorittamiaan jäsenmaksuja.

6 § Jäsenmaksut

Jäsenmaksu on Finanssivalvonnan vuosittain vahvistama euromääräinen kuukausijäsenmaksu.

Jäsenmaksu on maksettava hallituksen määräämällä tavalla kuukausittain, kuitenkin viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden alusta lukien, johon jäsenmaksu kohdistuu.

Jos jäsen liittyy työttömyyskassaan, eroaa tai erotetaan kassasta kesken kalenterikuukauden, hänen on kuitenkin maksettava jäsenmaksu koko kalenterikuukauden ajalta.

Työttömyyskassalla on oikeus periä maksettavasta päivärahasta ja muista kassan toimialaan kuuluvista etuuksista edellä 1 momentissa tarkoitettu jäsenmaksu suoraan niiden maksatuksen yhteydessä.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada takaisin kassalle suorittamiaan maksuja, jotka kohdentuvat eroamis- tai erottamisajankohtaa edeltävään aikaan.

Työttömyyskassan perittävissä olevat mahdolliset jäsenmaksurästit voidaan vähentää kassan myöntämää, näiden sääntöjen mukaista etuutta maksettaessa.

Työttömyysturvalaissa säädettyä päätoimista yritystoimintaa harjoittava jäsen on velvollinen jäsenoikeuksiensa säilyttämiseksi enintään 18 kuukauden ajan maksamaan edellä 1 momentissa todettua euromääräistä jäsenmaksua.

7 § Jäsenmaksuista vapauttaminen

Jäsen ei voi vapautua jäsenmaksusta.

III   KASSAN MAKSAMAT ETUUDET

8 § Kassan maksamat etuudet

Työttömyyskassa myöntää ansioon suhteutettua veronalaista työttömyyspäivärahaa ja muita kassan toimialaan kuuluvia etuuksia kulloinkin voimassa olevien lainsäädännön mukaisesti.

9 § Etuuksien hakeminen ja maksaminen

Ansiopäivärahaa ja muita kassan toimialaan kuuluvia etuuksia kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti on haettava kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä lukien, josta sitä halutaan maksettavaksi. Etuuden myöntämisestä tai epäämisestä kassa antaa kirjallisen päätöksen.

Kassan maksamat etuudet myönnetään ja maksetaan niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

IV KASSAN HALLINTOELIMET

10 § Hallintoelimet

Työttömyyskassan hallintoelimet ovat kassan edustajisto ja hallitus.

Hallintoelinten toimikausi on kolme vuotta. Toimikausi alkaa järjestäytymiskokouksesta ja kestää seuraavaan järjestäytymiskokoukseen saakka.

Edustajiston jäsenen tulee olla työttömyyskassan jäsen. Mikäli tämä edellytys lakkaa, päättyy asianomaisen henkilön toimikausi edustajiston jäsenenä.

Jos hallintoelimen jäsen siirtyy pysyvästi eläkkeelle tai pois kassan toimialalta, eroaa taikka erotetaan kassasta, on hänen erottava hallintoelimestä. Eronneen tai erotettavan varsinaisen jäsenen tilalle kutsutaan varajäsen.

11 § Edustajisto

Työttömyyskassan ylintä päätäntävaltaa käyttää kassan edustajiston kokous.

Edustajiston varsinaiset kokoukset ja ylimääräiset kokoukset kutsutaan koolle sääntöjen 21 §:ssä määrätyllä tavalla. Kokouskutsussa tulee mainita kokouksessa käsiteltävät asiat.

Edustajiston kokouksessa kullakin läsnä olevalla kokousedustajalla on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Aloiteoikeus on hallituksella, edustajiston jäsenillä ja asiamiespiireillä. Aloitteet tulee toimittaa hallitukselle viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen kokousta.

12 § Edustajiston varsinainen kokous

Edustajiston kokoukset ovat vuosittain pidettävä edustajiston varsinainen kokous ja lisäksi joka kolmas vuosi pidettävä järjestäytymiskokous.

Edustajisto kokoontuu järjestäytymiskokoukseen joka kolmas vuosi sen jälkeen, kun asiamiespiirit ovat valinneet edustajansa edustajistoon. Edustajiston kutsuu koolle kassan hallitusJärjestäytymiskokous on pidettävä tammi-maaliskuun aikana.

Edustajiston järjestäytymiskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan edustajiston jäsenten keskuudesta edustajiston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa,
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja,
 • valitaan hallitukseen vähintään 6, enintään 12 varsinaista jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaiset varajäsenet,
 • valitaan vähintään kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet. Tilintarkastajan on oltava tilintarkastuslain 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettu KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö taikka mainitun lain 2 §:n 3 kohdassa tarkoitettu HTM-tilintarkastaja tai HTM-yhteisö,
 • käsitellään hallituksen esittämät muut asiat ja saapuneet aloitteet.

Edustajiston järjestäytymiskokouksessa valittujen toimikausi alkaa heti ja kestää seuraavaan järjestäytymiskokoukseen asti.

Edustajistolla on oikeus valita uusi edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, muu hallituksen jäsen tai tilintarkastaja toimikauden loppuun, mikäli joku heistä eroaa tai tulee pysyvästi estyneeksi hoitamaan tehtäviään. Vaali suoritetaan edustajiston varsinaisessa kokouksessa.

Edustajiston varsinainen kokous pidetään vuosittain huhti-kesäkuussa. Kokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää kassan hallitus.

Edustajiston varsinaisessa kokouksessa käsiteltävät asiat:

 • käsitellään hallituksen toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta ja tilintarkastuskertomus,
 • vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös,
 • päätetään toimenpiteistä, joihin hallinto ja tilit antavat aihetta,
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
 • määrätään jäsenmaksun perusteet,
 • päätetään edustajiston ja hallituksen jäsenten palkkioiden perusteista sekä tilintarkastajien palkkioista,
 • määrätään vähintään joka kolmas vuosi kassan toiminta-alueen jako asiamiespiireihin,
 • päätettävä sijoitustoiminnan periaatteista,
 • käsitellään kokoukselle tehdyt aloitteet,
 • käsitellään muut kokouskutsussa käsiteltäväksi ilmoitetut asiat.

13 § Edustajiston ylimääräinen kokous

Kassan edustajiston ylimääräinen kokous on pidettävä:

 • kun kassan hallitus katsoo sen tarpeelliseksi;
 • kun vähintään 1/3 edustajiston varsinaisista jäsenistä tekee siitä hallitukselle kirjallisen esityksen, jossa käsiteltäväksi haluttu asia ilmoitetaan;
 • kun Finanssivalvonta tai tilintarkastajat, jos heidän suorittamansa tilintarkastus antaa siihen aihetta, sitä vaativat; tai
 • kun vähintään kymmenesosa jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii määrätyn asian käsittelemiseksi

Jos kassan jäsenluku on vähentynyt alle työttömyyskassalaissa tarkemmin määritellyn rajan, on kassan edustajiston kokous viipymättä kutsuttava päättämään, onko kassan toimintaa jatkettava vai ei, ja mihin toimenpiteisiin näissä tapauksissa on ryhdyttävä kassan jäsenmäärän lisäämiseksi tai kassan purkamiseksi.  

Edustajiston ylimääräisen kokouksen kutsuu koolle kassan hallitus, joka määrää tarkemmin kokouksen ajan ja paikan. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle kuuden (6) viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Jos kassan hallitus ilman laillista syytä kieltäytyy kutsumasta edustajistoa koolle, on Finanssivalvonnan toimitettava kutsu.

Kokouksessa voidaan käsitellä vain kokouskutsussa ilmoitettavat asiat.

14 § Edustajiston vaalitapa

Jokaisella asiamiespiirillä on oikeus valita edustajistoon yksi edustaja kutakin jäsenmääränsä alkavaa 700 jäsentä kohden ja vastaava määrä varaedustajia.

Edustajapaikkoja laskettaessa käytetään jäsenlukuna asiamiespiirin jäsenten kokonaislukumäärää edellisen kalenterivuoden lokakuun lopussa.

Asiamiespiirin tulee ilmoittaa valitsemansa edustajat kassan hallitukselle kirjallisesti hallituksen määräämään aikaan mennessä.

Asiamiespiiri on oikeutettu ilmoittamaan hallitukselle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen seuraavaa edustajiston varsinaista kokousta, jos sillä ei ole säännöissä mainittua määrää edustajiston varsinaisia tai varajäseniä.

Jos uusi asiamiespiiri muodostuu kesken edustajistokauden, voidaan edustajiston kokoonpanoa lisätä jäljellä olevan toimikauden loppuun saakka. Tällöin käytetään edustajapaikkoja laskettaessa jäsenlukuna asiamiespiirin liittymishetken mukaista jäsenmäärää.

Jos asiamiespiirin jäsenistä valitun edustajiston varsinaisten tai varajäsenten määrä on vähentynyt, asiamiespiiri voi ilmoittaa siitä hallitukselle ja pyytää täydennysvaalia.

Jos asiamiespiirin jäsenmäärässä tapahtuu sellainen muutos, joka merkitsee vähintään kahden edustajiston varsinaisen jäsenen lisäystä, on kassan hallituksen asiamiespiirin ilmoituksen perusteella vahvistettava ja ilmoitettava asiamiespiirille edustajapaikkojen uusi lukumäärä.

Edustajiston kokoonpanoon liittyvien muutosten toteuttamiseksi järjestetään tarvittaessa täydennysvaali. Sen toimittaa kassan hallitus ottaen huomioon, mitä säännöissä on määrätty edustajiston vaalista kolmivuotiskaudeksi.  Täydennysvaalissa valitun edustajiston jäsenen toimikausi kestää vaalista kuluvan edustajistokauden loppuun saakka.

15 § Kassan hallitus

Työttömyyskassan hallitus edustaa kassaa ja hoitaa ne kassan asiat, joita laissa tai kassansäännöissä ei ole määrätty kassan muiden hallintoelinten hoidettavaksi.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään 6, enintään 12 varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä, joiden kaikkien tulee olla 18 vuotta täyttäneitä ja täyttää työttömyyskassalaissa edelletyt kelpoisuusvaatimukset. Hallituksen jäsenistä vähintään kahden kolmasosan on oltava kassan jäseniä koko toimikauden ajan. Vastuunalainen toimihenkilö tai muu kassan palveluksessa oleva henkilö ei voi toimia hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kassan edustajiston järjestäytymiskokouksessa. Sääntöjen 12 §:n tarkoittama täydennysvaali suoritetaan edustajiston varsinaisessa kokouksessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa.

Hallituksen toimikausi kestää siitä kokouksesta, jossa se on valittu, siihen saakka, kunnes uusi hallitus on astunut toimeensa.

16 § Hallituksen toiminta

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikan päällä tai osallistuu kokoukseen etäyhteyden avulla.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, muissa tapauksissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa ja se hyväksytään viimeistään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

17 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

 • valvoa, että kassan asioita hoidetaan lain, kassan sääntöjen ja kassan edustajiston kokouksen päätösten ja sen vahvistamien toimintaohjeiden mukaisesti;
 • hyväksyä työttömyyskassan sijoitussuunnitelma ja päättää kassan varojen sijoittamisesta huomioon ottaen, että varat on sijoitettava rahalaitoksiin; arvopapereihin tai lainoihin tuottavasti ja turvaavasti;
 • huolehtia, että kassalla on toimiva hallintojärjestelmä, riittävät toimintaresurssit ja strategia, jossa vastuualueet on määritelty;
 • laatia kassalle jatkuvuussuunnitelma;
 • huolehtia, että kassalla on riittävä sisäinen valvonta, riittävät riskienhallintajärjestelmät, sisäisen tarkastuksen malli ja laatia näihin liittyvät kirjalliset toimintaperiaatteet sekä varmistaa toiminnan, vastuusuhteiden ja tavoitteiden riittävä seuranta;
 • huolehtia, että kassalla on kirjalliset toimintaperiaatteet palkitsemisesta palkitsemisjärjestelmää sovellettaessa;
 • päättää ulkoistamista koskevista periaatteista;    
 • määrätä etuuksien maksamisessa noudatettavista periaatteista. Hallitus voi määrätä kassan toimihenkilön käsittelemään ja ratkaisemaan takaisinperintäasiat;
 • ottaa ja erottaa kassanjohtaja, ja muut vakituiset toimihenkilöt, määrätä heidän palkkansa ja muut työehtonsa sekä tarkasti valvoa tehtävien suorittamista ja tarvittaessa valita kassanjohtajan sijainen;
 • vahvistaa salassapitoa koskevat periaatteet ja päättää esteellisyyden hallintaa koskevista toimintaperiaatteista osana kirjallista työjärjestystä;
 • päättää johtoryhmän kokoonpanosta ja sen tehtävistä sekä ottaa ja erottaa johtoryhmän jäsenet;
 • valvoa, että kassan kirjanpito on lain, hyvän tavan ja kassan toiminnan mukainen;
 • valvoa jäsenrekisterin pitämistä;
 • antaa kassan edustajiston kokoukselle kirjallinen lausunto ehdotuksista, jotka tilintarkastajat tai kassan jäsenet tahtovat saattaa kokouksen käsiteltäväksi;
 • laatia tilinpäätös ja toimintakertomus sekä antaa ne tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä edustajiston kokousta, jossa kysymys tilinpäätöksen vahvistamisesta on käsiteltävä. Hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys ylijäämää tai alijäämää koskeviksi toimenpiteiksi;
 • päättää 22 §:ssä mainittujen lainojen ottamisesta;
 • antaa tarvittaessa valtuuksia kassan nimen kirjoittamiseen:
 • laatia seuraavalle vuodelle toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä tehdä vuosittain esitys Finanssivalvonnalle jäsenmaksun suuruudesta;
 • valtuuttaa kassanjohtaja tekemään vuosittain työttömyyskassalain mukainen rahoitusosuuksia koskeva hakemus Sosiaali- ja terveysministeriölle sekä toimittamaan määräajassa eri viranomaistahoille niiden vaatimat asiakirjat kassan toiminnasta.  
 • päättää kaikista muista asioista, joiden osalta ei laissa, asetuksessa tai näissä säännöissä ole toisin määrätty

18 § Kassanjohtaja ja tehtävät

Kassan vastuunalaisena toimihenkilönä on kassanjohtaja.

 • valvoa päivärahojen ja muiden kassan maksamien etuuksien maksamista sekä ja takaisinperintää;
 • vastata kassan toiminnasta ja taloudenhoidosta;
 • valmistella hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat, raportoida hallitukselle tärkeimmistä kassan toimintaan ja talouteen liittyvistä tapahtumista ja panna täytäntöön hallituksen päätökset;
 • antaa jäsenelle huomautus tai varoitus sekä ottaa ja erottaa kassan jäsen ja vastaanottaa eroamisilmoitus (säännöt 2 §, 3 § ja 4 §);
 • palkata kassan tilapäinen työvoima hallintojärjestelmän mukaisesti;
 • toimittaa kaikki muut tehtävät, jotka hallitus hänen suoritettavakseen antaa.

Kassalla voi olla yksi tai useampi apulaiskassanjohtaja. Kassan hallitus määrää kassanjohtajan ja apulaiskassanjohtajan tai –johtajien välisen työnjaon.

19 § Kassan nimen kirjoittaminen

Kassan nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja tai kassanjohtaja tai muu hallituksen siihen mahdollisesti nimeämä henkilö.

Velkasitoumuksiin vaaditaan kuitenkin hallituksen puheenjohtajan tai kassanjohtajan sekä yhden muun hallituksen jäsenen nimet yhdessä.

Kun etuuspäätös annetaan tietojenkäsittelyä käyttäen, voidaan allekirjoitus merkitä koneellisesti.

20 § Kassan asiamiespiirit

Kassan hallitus jakaa kassan toiminta-alueen asiamiespiireihin edustajiston kokouksen määräämien perusteiden mukaan ja toteaa asiamiespiirikohtaisesti valitut asiamiehet.

Asiamiespiirien tehtävänä on edustajiston vaalin toimittaminen.

21 § Kokouskutsut ja tiedonannot

Edustajiston kokouskutsu ja muut kassaa koskevat jäsenille tarkoitetut tiedonannot julkaistaan yhdessä tai useammassa jäsenten keskuuteen leviävässä lehdessä tai saatetaan hallituksen määräämällä muulla tavalla jäsenten tiedoksi.

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus on vähintään viikon ajan ennen edustajiston kokousta pidettävä kassan jäsenten nähtävillä kassan toimistolla.

Edustajiston kokouksen kutsuu koolle kassan hallitus. Varsinainen kokouskutsu postitetaan kirjallisesti edustajiston jäsenille vähintään kolme (3) viikkoa ennen asianomaista määräpäivää.

Kutsu ylimääräiseen edustajiston kokoukseen tulee toimittaa edustajiston jäsenille hallituksen määräämällä tavalla vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

22 § Lainojen ottaminen

Kassan hallituksella on oikeus ottaa tilapäisiä lainoja ainoastaan työttömyyspäivärahojen ja kassan maksamien muiden etuuksien suorittamista varten, milloin sitä varten ei ole varoja käytettävänä.

23 § Tilikausi

Työttömyyskassan tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, tulee olla valmiina ennen huhtikuun 1 päivää.

Työttömyyskassan tilejä ja hallintoa tarkastamaan valittujen tilintarkastajien tulee ennen huhtikuun 15 päivää toimittaa hallitukselle ja edustajistolle osoitettu kertomuksensa ehdotuksineen vastuuvapauden myöntämisestä tai kieltämisestä sekä viimeksi mainitussa tapauksessa erikseen tarpeelliseksi katsomistaan toimenpiteistä.

24 § Rahastot

Työttömyyskassalla on tasoitusrahasto. Vuotuinen ylijäämä siirretään tasoitusrahastoon.

25§ Vajauksen täyttäminen

Jos tilinpäätös osoittaa vajausta, käytetään sen kattamiseen tasoitusrahastosta enintään 50 %.

Ellei vajausta voida kattaa 1 momentissa mainitulla tavalla, vajaus katetaan työttömyyskassalaissa tarkoitetulla tavalla työttömyyskassojen tukikassan varoista ja valtion varoista myönnettävällä lisäosuudella.

V   ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

26 § Työttömyyskassan valvonta

Työttömyyskassan valvontaviranomainen on Finanssivalvonta.

27 § Säädösten muutokset ja kassan sääntöjen muuttaminen

Jos työttömyysturvalakia tai –asetusta tai työttömyyskassalakia tai -asetusta taikka muuta kassan toimialaan kuuluvaa lainsäädäntöä muutetaan, kassan hallituksella on oikeus tehdä näihin sääntöihin vastaavat muutokset.

Näiden sääntöjen muuttamiseen muussa kuin 1 momentissa mainitussa tapauksessa, taikka kassan purkamiseen muussa kuin 13 §:n 2 momentissa mainitussa tapauksessa vaaditaan, että asiasta on tehty päätös kassan edustajiston kokouksessa vähintään kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

28 § Varojen luovutus kassan purkautuessa

Jos kassa on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, niin ne varat, jotka ovat jäljellä sitten, kun velat on maksettu ja muut sitoumukset täytetty, luovutetaan Työllisyysrahastolle.

29 § Muut sovellukset

Muutoin noudatetaan, mitä voimassa olevassa työttömyyskassalaissa ja –asetuksessa sekä työttömyysturvalaissa ja –asetuksessa säädetään. Lisäksi noudatetaan, mitä muissa työttömyyskassan toimintaa ohjaavissa säännöksissä muutoin on säädetty.

Nämä säännöt hyväksyttiin Erityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassan edustajiston varsinaisessa kokouksessa 28.05.2022.  

Säännöt tulevat voimaan 17.6.2022 alusta lukien.