Näin haet ansiopäivärahaa

1.Ilmoittaudu työnhakijaksi  viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi TE-toimiston verkkopalvelussa tai henkilökohtaisesti asuinpaikkakuntasi työ- ja elinkeinotoimistossa, vaikka sinulla ei olisikaan heti oikeutta työttömyysetuuteen.

 • Ansiopäivärahan saaminen edellyttää aina, että olet koko työttömyyden ajan työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa siitä riippumatta, oletko kokonaan työtön, lomautettu vai teetkö osa-aikatyötä. Sinun tulee myös myöhemmin muistaa aina uusia työnhakusi niiden ohjeiden mukaan, jotka työvoimaviranomaiset sinulle antavat.
 • Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että haet kokoaikatyötä.

2. Hae työttömyyspäivärahaa työttömyyskassasta viimeistään kolmen kuukauden sisällä työttömyyden alkamisesta, sitä vanhemmat hakemukset hylätään.

 • Työttömyyspäivärahahakemus täytetään joko neljän viikon (ma-su) jaksoissa tai kuukausittain. Ensimmäisen hakemuksen voit lähettää jo kahden viikon jaksolta. Jos teet hakujaksolla osa-aikatyötä, jossa on kuukausipalkka, hae päivärahaa kalenterikuukaudelta.
 • Täytä hakemus eAsioinnissa. Muista toimittaa myös tarvittavat liitteet.  Voit toimittaa hakemuksen myös paperisena. Hakemuslomakkeen löydät Lomakkeet-sivuilta.
 • Muista hakea ansiopäivärahaa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisestä työttömyyspäivästä.
 • Jatkohakemus kannattaa lähettää aina heti hakujakson päätyttyä, vaikka et olisi saanut päätöstä edellisestä hakemuksestasi.
 • Muista ilmoittaa kaikista muutoksista erikseen työttömyyskassalle ja TE-toimistolle. Muutosten ilmoittamatta jättäminen saattaa johtaa takaisinperintätoimenpiteisiin ja hallinnollisiin tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

Näin haet soviteltua päivärahaa:

 • Hae päivärahaa palkanmaksukautesi mukaisesti joko kuukauden tai neljän kalenteriviikon hakujaksoissa eAsioinnissa
 • Merkitse hakemukseesi tekemäsi työpäivät ja työtunnit jokaisen työpäivän kohdalle. Hakemukseen merkittyjen työtuntien tulee vastata kyseisen jakson palkkalaskelmaan merkittyjä työtunteja.
 • Toimita kassalle hakemuksesi liitteenä palkkalaskelma, jos hakujakson aikana on maksettu palkkaa. Palkkalaskelmassa tulee näkyä palkanmaksupäivä. Ilman palkkatietoja hakemusta ei voida käsitellä. Hakemukseen on liitettävä myös kopio työsopimuksesta silloin, kun osa-aikainen tai keikkaluonteinen työ alkaa. Jos hakujakson aikana tehdyistä töistä maksetaan palkka myöhemmin, ilmoita palkanmaksaja ja  palkanmaksupäivä.
 • Jos sinulla on hakujaksosi aikana kaksi tai useampia työnantajia, merkitse hakemukseen työtunnit työnantajittain eriteltyinä.
 • Pidä työnhakusi voimassa TE-toimistossa myös soviteltua päivärahaa haettaessa osa-aikatyön ja enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön aikana.

Hakemuksen liitteet

Liitä hakemukseesi (tilanteestasi riippuen) tarvittavat liitteet:

 • Palkkatodistus työnantajalta vähintään 26 työssäoloviikolta välittömästi ennen työttömyyttä. Todistuksessa tulee olla eriteltynä lomaraha, lomakorvaus ja muut mahdolliset korvaukset (kuten esimerkiksi ns. ”kultainen kädenpuristus”, palkkiot yms.) sekä palkattomat jaksot (suosittelemme palkkatodistuksen toimittamista edelleen, koska tulorekisterin tiedot ovat usein puutteelliset).
 • Palkkalaskelma (-erittely) työttömyysaikana saadun osa-aikatyön palkasta ja/tai muista tuloista; palkan-/palkkionmaksupäivän tulee olla selkeästi näkyvissä. Myös toimeksiantosuhteista ja kevytyrittäjänä/omasta työstä työttömyysjakson aikana kertynyt tulo tai palkkio tulee ilmoittaa.
 • Mikäli työsi on ollut osa-aikaista ja työtuntien määrä vaihdellut viikoittain, tulee kassalle toimittaa palkkalaskelmien lisäksi kalenteriviikkokohtainen työaikaselvitys tuntipalkkatietoineen (tulostettavan lomakemallipohjan saat esimerkiksi osoitteesta ww.tyj.fi/lomakkeet).
 • Kopio irtisanomis- tai lomautusilmoituksesta sekä mahdollisesta työsuhteen päättyessä tehdystä sopimuksesta
 • Kopio työsopimuksesta. Jos olet tehnyt suullisen työsopimuksen, voit toimittaa selvityksen työsuhteen keskeisistä ehdoista
 • Jos saat esim. eläkettä, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa, kotihoidontukea tai muuta etuutta, liitä hakemuksen mukaan kopio päätöksestä ja viimeisimmästä maksuilmoituksesta.
 • Erillinen selvitys, jos haet lapsikorotusta avio- tai avopuolisosi lapsista
 • Sivutoimisen yrittäjän on toimitettava kopio viimeisen vahvistetun verotuksen verotuspäätöksestä tai aloittavan yrityksen ollessa kyseessä kuukausittainen erittely tuloista ja menoista työttömyyden aikana. Työttömyysjakson aikana saadut apurahat tulee myös ilmoittaa.
 • Todistus opiskelusta (opintorekisteriote, josta ilmenee myös suoritetut opinnot ja niistä saadut suorituspisteet/opintoviikot), mikäli olet opiskellut työssäoloehtoon kuuluvan työn aikana tai sen jälkeen

Hakemukset -välilehdeltä kohdasta hakemuksen liitteet voi lähettää kassalle kerralla maksimissaan 10 kappaletta liitteitä, joiden yhteiskoko voi olla maksimissaan 10 Mt. Liitteiden tulee olla PDF-, JPG-, JPEG-, TIFF-, PNG- tai GIF-muodoissa.

Tarkista liitteidesi tiedostotyypit ja yhteiskoko. Jos koko on yli 10 MT, lähetä liitteet kahdessa osassa (esim. ensin 5 liitettä ja sitten toiset 5 liitettä).  ”Hakemuksen liitteet” -lomakkeen voi lähettää niin monta kertaa, että kaikki liitteet on toimitettu kassalle.