Vuorotteluvapaasijaisen palkkaaminen

Vuorotteluvapaan ajaksi työnantajan on palkattava vuorotteluvapaalle jäävälle vuorottelijalle sijainen eli työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi palkattavan täytyy olla ollut työttömänä yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää ennen työsuhteen alkamista. Työttömyyden kesto lasketaan vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden ajalta.

Työttömyysehto ei koske alle 30-vuotiasta työtöntä työnhakijaa, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Yhden päivän työttömyys riittää myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Työtöntä ei tarvitse palkata samoihin tehtäviin, joita vapaalle siirtyvä on hoitanut. Sijaisen työajan tulee olla vähintään vuorottelijan säännöllisen työajan pituinen. Sijainen voidaan palkata myös toiseen saman työnantajan toimipisteeseen.

Sijaisuusjärjestely voidaan hoitaa niinkin, että palveluksessa oleva osa-aikatyöntekijä siirretään vuorotteluvapaalle lähtevän tilalle kokoaikatyöhön ja osa-aikaisen sijaiseksi palkataan työtön työnhakija sillä edellytyksellä, että kokoaikatyöhön siirretyn ja osa-aikasijaisen työaika on yhteensä vähintään yhtä pitkä kuin vuorotteluvapaalle siirtyvän työntekijän säännöllinen työaika.

Työnantaja voi myös jakaa vuorottelijan työtunnit kahdelle tai useammalle osa-aikatyössä olevalle työntekijälleen, jotka ovat työ- ja elinkeinotoimistossa kokoaikatyön hakijoina, edellyttäen että näistä osa-aikatyössä olevista henkilöistä tulee kokoaikatyöntekijöitä. Mikäli näille osa-aikatyössä oleville jaettujen lisätyötuntien määrä on vähemmän kuin vuorottelijan säännöllinen työaika, työnantajan on lisäksi palkattava työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö tekemään jäljelle jääviä työtunteja.

Jos sijainen palkataan perehdyttämistarkoituksessa, voidaan hänet palkata jo ennen vuorotteluvapaan alkamista. Jos sijainen muutoin palkataan työhön ennen vuorotteluvapaan alkamista, järjestely ei perustu lakiin eikä oikeutta vuorottelukorvaukseen synny. Työnantaja ei saa sijaista palkatessaan myöskään rikkoa työsopimuslaista seuraavia velvoitteittaan. Työnantajan tulee esimerkiksi tarjota avoinna olevaa sijaisuutta ensiksi palveluksessaan olevalle lomautetulle työntekijälle.

Työnantajan on viivytyksettä pyrittävä palkkaamaan uusi sijainen, jos sijaiseksi valittu ei jostain syystä aloitakaan sijaisena tai hän lopettaa sijaisuutensa. Uusi sijainen on pyrittävä palkkaamaan viimeistään kahden kuukauden kuluessa sijaisen palvelussuhteen päättymisestä. Tästä voidaan poiketa esimerkiksi, jos työ- ja elinkeinotoimisto ei kykene osoittamaan sijaista aikaisemman tilalle. Oikeus vuorottelukorvaukseen jatkuu tehdyn sopimuksen mukaisesti kuitenkin myös siinäkin tilanteessa, että sijaista ei palkata sijaisuuden loppuajaksi. Vuorottelija ei siis menetä oikeuttaan vuorottelukorvaukseen pelkästään sen vuoksi, että työnantaja laiminlöisi velvollisuutensa hankkia sijainen.