Työttömyysturva ja työskentely muussa kuin EU/ETA maassa

Jos henkilö työskentelee (muutoin kuin lähetettynä työntekijänä) EU/ETA-maiden ulkopuolella eli ns. kolmannessa maassa (esim. Venäjällä), työ ei kartuta työssäoloehtoa ollenkaan eikä sitä huomioida palkanmäärittelyssä.

Henkilön tulee tarkistaa Kelasta Suomen sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuuluminen ennen ulkomaille lähtöä. Kun henkilö palaa kolmannesta maasta työskentelyn jälkeen Suomeen, hänen on oltava Suomen sosiaaliturvan piirissä ja asuttava Suomessa, kun hän hakee päivärahaa. Kela antaa lausunnon Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta.

Mikäli henkilöä voidaan pitää hänen Suomeen palatessaan Suomessa asuvana Kelan lausunnon perusteella, hän on säilyttänyt kassan jäsenyyden sekä hänellä on Suomessa työnhakijaksi ilmoittautumisesta taaksepäin 28 kuukauden tarkastelujaksolla 26/34 kalenteriviikkoa työssäoloehtoa kerryttävää työtä, hänelle voidaan muiden edellytysten täyttyessä maksaa työttömyyspäivärahaa.

Jos työssäoloehto on täyttynyt ennen kolmanteen maahan lähtöä Suomesta tehdystä työstä ja päiväraha on laskettu kyseessä olevan työssäoloehdon perusteella, se on edelleen voimassa. Kassan jäsenyyttä ei tällöin kannata katkaista, koska muiden edellytysten täyttyessä henkilölle voidaan maksaa työttömyyspäivärahaa.

Jos työ on ollut lähinnä harrastusluonteista ja kestänyt yli 6 kk, henkilön katsotaan olleen ilman hyväksyttävää syytä poissa työmarkkinoilta. Hänen on tällöin täytettävä työssäoloehtonsa kokonaan uudelleen.