Työnhakijana EU/ETA maassa

Työttömyyspäivärahaa voi saada enintään kolmen kuukauden ajalta, jos lähtee työnhakuun ETA-sopimuksen solmineisiin maihin. Niitä ovat Belgia, Iso-Britannia (mukaan lukien Gibraltar), Pohjois-Irlanti (lukuun ottamatta Kanaalinsaaria: Alderney, Guernsey, Jersey, Man-saari), Espanja (mukaan lukien Kanariansaaret), Hollanti, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Portugali (mukaan lukien Azorit ja Madeira), Ranska (mukaan lukien Guadaloupe, Martinique, Reunion ja Ranskalainen Guyana), Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska (mutta ei Färsaaret ja Grönlanti), Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tsekki, Slovakia, Unkari, Slovenia, Bulgaria, Romania, Malta ja Kypros. Sveitsi ei kuulu EU/ETA:aan. Sveitsin ja Suomen välille on solmittu sosiaaliturvasopimus, joten työnhakuun voi lähteä myös Sveitsiin.

Nykyään työttömyyskassan pitäisi maksaa työttömyyskorvaus, mutta Norja, Islanti ja Liechtenstein soveltavat vanhoja säännöksiä. Tällöin työttömyyskorvauksen maksaa työnhakumaan asioista vastaava laitos paikallisessa valuutassa. Käytäntö ei välttämättä toimi kovin hyvin uusien lomakkeiden vuoksi.

Enintään kolmeksi kuukaudeksi työnhakuun

Jos työtön työnhakija täyttää työssäoloehdon ja hänellä on oikeus työttömyyspäivärahaan, hän voi säilyttää oikeutensa työttömyyspäivärahaan kolme kuukautta hakiessaan työtä EU- tai ETA-maasta. Jos työnhaku kestää yli kolme kuukautta, maksatus katkaistaan.

Se, että hakija muuttaa kyseiseen maahan pysyvästi, ei myöskään estä päivärahan maksamista kolmelta kuukaudelta, jos hakija on työttömänä työnhakijana työnhakumaassa.

Jos hakija ei palaa Suomeen heti kolmen kuukauden jälkeen, hänellä on oikeus työttömyysetuuteen uudelleen Suomessa vasta kun hän on ollut työssä tai työvoimaviranomaisen osoittamassa koulutuksessa neljä viikkoa. Jos kolmen kuukauden enimmäisaika ylittyy työskentelyn vuoksi, neljän viikon työssäolo- tai koulutusehtoa ei vaadita. Edellytyksenä tälle on, että hakija voidaan katsoa koko ajan Suomessa asuvaksi.

Neljän viikon työnhakijanaoloedellytys Suomessa

Edellytyksenä työttömyysturvan maksamiselle työnhakumaassa on, että hakija on ollut Suomessa neljä viikkoa työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa ennen työnhakumatkalle lähtöään. Työvoimaviranomaisilla on valta päättää lyhyemmästäkin ajasta. Henkilö, joka on saanut työttömyyspäivärahaa enimmäisajan, ei voi saada sitä enää työnhakuun ulkomaille.

Ennen lähtöä henkilön tulee ilmoittaa työ- ja elinkeinotoimistolle, että hän aikoo lähteä EU/ETA-maahan työnhakuun. Työ- ja elinkeinotoimisto antaa asiassa sen jälkeen lausunnon työttömyyskassalle.

PD U2-lomake

Työnhakijan tulee pyytää työttömyyskassasta todistus oikeudestaan työttömyysturvaan (PD U2-lomake). Pyyntö tulee tehdä hyvissä ajoin ennen lähtöpäivää. Jos työ- ja elinkeinotoimisto asettaa työttömälle hakijalle karenssin (esimerkiksi sen vuoksi, että se katsoo jäsenen eronneen työstä ilman hyväksyttävää syytä), työttömyyskassa ei kirjoita todistusta ennen karenssin päättymistä. Työhönhakuun voi lähteä heti, mutta oikeutta päivärahaan ei ole karenssin ajalta.

U2-lomakkeeseen merkitään muun muassa päivärahan taso. Jos hakijalle ei ole määritelty aikaisemmin voimassa olevaa päivärahan tasoa, työttömyyskassa tarvitsee päivärahan määrittelyä varten palkkatiedot vähintään 26 työssäoloehdon täyttävältä viikolta ennen työttömyyttä sekä kopion työtodistuksesta. Jos hakija on jo työnhakuun EU/ETA-maahan lähtiessään päivärahan saaja, palkkatietoja ei tarvitse toimittaa.

Seitsemän päivää aikaa ilmoittautua työnhakumaassa

Lähdettyään työnhakuun toisen EU-/ETA-maan alueelle hakijan tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi seitsemän päivän kuluessa (merkitty myös erikseen lomakkeeseen) maahan saapumisesta saadakseen päivärahaa U2-lomakkeeseen merkitystä ensimmäisestä maksupäivästä lukien. Muussa tapauksessa päivärahaa voi saada vasta ilmoittautumispäivästä lukien. Hakijan tulee esittää työnhakumaan työvoimaviranomaiselle koko U2-lomake.

Päivärahan maksu työttömyyskassasta

Työnhakumaan työvoimaviranomainen toimittaa U009-lomakkeen Suomeen työttömyyskassalle hakijan ilmoittautumisen jälkeen. Työnhakijan on toimitettava päivärahahakemus neljän viikon tai kuukauden välein työttömyyskassalle. Näiden molempien edellytysten on täytyttävä, jotta työttömyyskassa voi maksaa päivärahaa ulkomailla olon ajalta työnhakijalle. EU/ETA-maassa työnhakijana oleva henkilö saa samansuuruista päivärahaa kuin Suomessa nettomääräisenä. Päivärahaa maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa. Päivärahaa voidaan maksaa enintään enimmäisaikaan asti.

Kotimaahan palattuaan työnhaussa olleen henkilön tulee ilmoittautua välittömästi työ- ja elinkeinotoimistossa.

Päivärahan maksu työnhakumaasta (Norja, Islanti ja Liechtenstein)

Työnhakumaan työttömyyspäiväraha-asioita hoitava laitos maksaa työnhakijalle Suomen työttömyyspäivärahaa paikallisessa valuutassa. Työnhakijana oleva henkilö saa samansuuruista päivärahaa kuin Suomessa nettomääräisenä. Päivärahaa maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa. Päivärahaa voidaan maksaa enintään enimmäisaikaan asti.

Kotimaahan palattuaan työnhaussa olleen henkilön tulee ilmoittautua välittömästi työ- ja elinkeinotoimistossa.

Uuden työnhakumatkan neljän viikon työskentelyedellytys

Oikeutta saada työttömyyspäivärahaa Suomesta työnhakuun toisessa EU- tai ETA-maassa voi käyttää vain kerran saman työttömyysjakson aikana. Oikeus palautuu, kun on ollut välillä Suomessa työssä vähintään neljä viikkoa. Uudelle työnhakumatkalle voi siten lähteä vasta työskenneltyään Suomessa vähintään neljä viikkoa ja oltuaan sen jälkeen lisäksi työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimiston asettaman ajan (yleensä neljä viikkoa).