Takaisinperintä

Kassan maksama ansiopäiväraha tai muu etuus on perittävä takaisin, jos se on maksettu perusteetta tai määrältään liian suurena.

Kun huomaamme maksaneemme päivärahaa väärin, tutkimme asian ja aloitamme takaisinperintäprosessin.

Kuuleminen

Työttömyyskassa lähettää sinulle kuulemiskirjeen, jossa kerrotaan, miten liikamaksu on syntynyt, miten asia tulisi ratkaista ja mikä on liikaa maksetun etuuden määrä.

Kuulemisen yhteydessä voit antaa oman selvityksesi asiaan. Voit myös ehdottaa maksusuunnitelmaa tai kuittaamista tulevista etuuksista, jos olet etuuden saajana.

Kuulemisen yhteydessä voit myös pyytää liikamaksun kohtuullistamista tai siitä luopumista. Takaisinperinnästä voidaan luopua joko osittain tai kokonaan, jos se katsotaan kohtuulliseksi eikä etuuden liikamaksu ole johtunut vilpillisestä menettelystä. Myös liikamaksun vähäisyyden vuoksi voidaan perinnästä luopua. Kohtuullisuuden perusteella luopumista harkitaan jäsenen ja hänen perheensä kokonaistilanteen perusteella. Arviointi tehdään taloudellisista ja sosiaalisista olosuhteista annettavan selvityksen perusteella. Selvityksen voi täyttää ja tulostaa täältä.

Kuulemisen yhteydessä pyydämme tarvittaessa sinulta myös suostumuksen virheellisten päätösten poistamiseksi ja korjaamiseksi

Uudelleenkäsittely

Vastauksen saatuamme, käsittelemme asian uudelleen ja saat uudet korjatut etuuspäätökset, päätöksen takaisinperinnästä ja tilisiirtolomakkeet.

Jos olet tyytymätön päätökseen, voit hakea siihen muutosta. Ohjeet valituksen tekemiseen ovat päätöksen liitteenä.

Muutoksista ilmoittaminen

Muista ilmoittaa meille viipymättä päivärahaoikeuteen ja päivärahan maksamiseen vaikuttavista muutoksista tilanteessasi. Pidä myös omat tietosi ajan tasalla hakemuksen käsittelyä varten. Muutokset voi ilmoittaa eAsioinnin kautta tai postitse. Osa tiedoista on mahdollista ilmoittaa myös puhelimitse palvelunumeroon.

Muutoksista ilmoittamatta jättäminen tutkitaan aina ja ryhdytään toimenpiteisiin.

Väärinkäytökset

Osa takaisinperintäpäätöksistä aiheutuu jäsenten vilpillisestä menettelystä. Yleisin väärinkäytöksen syy on työssäolo, jota ei ole ilmoitettu työttömyyskassalle etuutta haettaessa.

Kun mahdollinen väärinkäytös havaitaan kassassa, lähetetään jäsenelle väärinkäytöskuuleminen asiassa. Jos väärinkäytösepäily osoittautuu aiheelliseksi, on kassan annettava työttömyyskassalain mukainen seuraamus, joka on joko huomautus, varoitus tai kassasta erottaminen.

Väärinkäytöksestä seuraa yleensä se, että liikaa maksettu etuus peritään takaisin.

Lisäksi kassan on tehtävä väärinkäytösasiasta tutkintapyyntö poliisille, jos jäsen on etuutta hakiessaan jättänyt ilmoittamatta vähintään viiden työpäivän pituisen työssäolon. Tutkintapyyntöä harkitaan lisäksi aina, kun jäsen jättää ilmoittamatta etuuden maksun ajalle saadun sosiaalietuuden, irtisanomisajan palkan, loma-ajan palkan tai lomakorvauksen.

Takautuvan etuuden periminen Kelalta tai eläkelaitokselta

Suurin syy liikamaksuihin on takautuvasti myönnetty eläke tai muu sosiaalietuus.  

Jos sinulle on ehditty maksaa ansiopäivärahaa, kassa perii maksetun ansiopäivärahan ensisijaisesti Kelalta tai eläkelaitokselta. Kassa ja eläkelaitos hoitavat asian keskenään.

Mikäli sinulle on myönnetty sairauspäiväraha takautuvasti ja kassa ei saa perittyä ansiopäivärahaa kokonaisuudessaan Kelalta, jäljelle jäänyt osuus peritään yleensä sinulta itseltäsi. Näin toimitaan myös esimerkiksi silloin, jos sairauspäiväraha on maksettu työnantajallesi ja työnantaja on maksanut sinulle palkkaa sairausajalta. Tällöin lähetämme sinulle edellä mainitun liikamaksun kuulemisen.