Takaisinperintä

Kassan maksama ansiopäiväraha tai muu etuus on perittävä takaisin, jos se on maksettu perusteetta tai määrältään liian suurena. Jos sinulle on maksettu etuutta liikaa, kuulemme sinua ennen takaisinperintäpäätöksen tekemistä, jolloin voit antaa oman selvityksen asiasta.

Takaisinperinnästä voidaan luopua joko osittain tai kokonaan, jos se katsotaan kohtuulliseksi eikä etuuden liikamaksu ole johtunut vilpillisestä menettelystä. Myös liikamaksun vähäisyyden vuoksi voidaan perinnästä luopua. Kohtuullisuuden perusteella luopumista harkitaan jäsenen ja hänen perheensä kokonaistilanteen perusteella. Arviointi tehdään taloudellisista ja sosiaalisista olosuhteista annettavan selvityksen perusteella. Selvityksen voi täyttää ja tulostaa täältä.

Suurin syy liikamaksuihin (noin 40 %) on takautuvasti myönnetty eläke tai muu sosiaalietuus. Eläkelaitokset ja Kela maksavat kassan myöntämän etuuden ajalle takautuvasti myönnettävän eläkkeen, sairauspäivärahan tai tapaturmapäivärahan työttömyyskassalle.

Ilmoittamisvelvollisuus

Muutoksista ilmoittaminen

Muista ilmoittaa meille viipymättä päivärahaoikeuteen ja päivärahan maksamiseen vaikuttavista muutoksista tilanteessasi. Pidä myös omat tietosi ajan tasalla hakemuksen käsittelyä varten. Muutokset voi ilmoittaa eAsioinnin kautta tai postitse. Osa tiedoista on mahdollista ilmoittaa myös puhelimitse palvelunumeroon.

Muutoksista ilmoittamatta jättäminen tutkitaan aina ja ryhdytään toimenpiteisiin.

Väärinkäytökset

Osa takaisinperintäpäätöksistä aiheutuu jäsenten vilpillisestä menettelystä. Yleisin väärinkäytöksen syy on työssäolo, jota ei ole ilmoitettu työttömyyskassalle etuutta haettaessa.

Kun mahdollinen väärinkäytös havaitaan kassassa, lähetetään jäsenelle kuuleminen asiassa. Jos väärinkäytösepäily osoittautuu aiheelliseksi, on kassan annettava työttömyyskassalain mukainen seuraamus, joka on joko huomautus, varoitus tai kassasta erottaminen.

Väärinkäytöksestä seuraa yleensä se, että liikaa maksettu etuus peritään takaisin.

Lisäksi kassan on tehtävä väärinkäytösasiasta tutkintapyyntö poliisille, jos jäsen on etuutta hakiessaan jättänyt ilmoittamatta vähintään viiden työpäivän pituisen työssäolon. Tutkintapyyntöä harkitaan lisäksi aina, kun jäsen jättää ilmoittamatta etuuden maksun ajalle saadun sosiaalietuuden, irtisanomisajan palkan, loma-ajan palkan tai lomakorvauksen.