Muutoksenhaku

Työttömyyskassa antaa hakijalle hakemuksen johdosta kirjallisen päätöksen. Työttömyyskassan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta ja sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen tyytymätön vakuutusoikeudelta. Vakuutusoikeuden päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

Valituskirjelmä on toimitettava työttömyyskassalle 30 päivän kuluessa siitä, kun valittaja on saanut päätöksestä tiedon. Valitusta ei siis lähetetä suoraan valituselimelle. Työttömyyskassa antaa valituksen johdosta oman lausuntonsa ja toimittaa asiakirjat valituselimelle. Lausunnosta toimitetaan jäljennös myös valittajalle, johon tämä voi vielä vastata toimittamalla vastineensa suoraan valituselimelle.

Työttömyyskassan päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, kunnes asia on lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu. Työ- ja elinkeinotoimiston antamasta sitovasta lausunnosta ei saa erikseen hakea muutosta valittamalla.