Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

TE-toimiston kanssa sovittujen työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja palvelun ajalta maksetut päivärahat kerryttävät ansiopäivärahan enimmäisajan laskuria. Päivärahan lisäksi työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan matka- ja ylläpitokustannusten korvaamiseksi kulukorvausta.

Työllistymistä edistävät palvelut ovat:

  • työnhakuvalmennus
  • uravalmennus
  • työ- ja koulutuskokeilu
  • työvoimakoulutus
  • omaehtoinen opiskelu
  • kuntouttava työtoiminta

Työ- ja elinkeinotoimisto toimittaa työttömyyskassalle lausunnon, jossa kerrotaan, mihin palveluun työnhakija osallistuu. Kassa maksaa hakijalle työttömyysetuutta työ- ja elinkeinotoimiston lausunnon perusteella.

Työttömyysetuutta maksetaan työllistymistä edistävien palvelujen ajalta karenssiajasta huolimatta. Myös omavastuuaika kuluu työllistymistä edistävien palvelujen aikana eli etuutta maksetaan omavastuuajasta huolimatta. Taloudellisen etuuden jaksotuksen ajalta työttömyysetuutta ei voida maksaa, vaikka henkilö osallistuisikin työllistymistä edistävään palveluun.

Etuuden maksaminen työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Työllistymistä edistävän palvelun ajalta maksetaan työttömyyspäivärahaa. Ansiopäivärahan ansio-osa voidaan maksaa korotettuna, jos palveluun osallistumisesta on sovittu työllistymissuunnitelmassa.

Työvoimakoulutuksessa tai omaehtoisessa opiskelussa olevalle maksetaan työttömyysetuutta myös poissaolopäiviltä. Muihin työllistymistä edistäviin palveluihin osallistujille ei makseta etuutta poissaolopäiviltä, ellei poissaolon syynä ole työkyvyttömyys, alle 10-vuotiaan lapsen sairaus, työhaastattelu tai muu tähän rinnastettava työllistymiseen liittyvä syy.

Jos poissaolon syynä on asevelvollisuus, siviilipalvelus, vankeusrangaistus, sairaala- tai laitoshoito, oma sairaus tai alle 10-vuotiaan lapsen sairaus tai muu rinnastettava syy, tulee siitä ilmoittaa päivärahahakemuksessa ja eritellä poissaolon syy. Päiväraha voidaan maksaa kolmelta poissaolopäivältä oman ilmoituksen perusteella kun kyseessä on oma sairaus. Poissaolon jatkuessa tätä pidempään, tulee maksamista varten esittää työttömyyskassalle lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus sairausajalta. Jos poissaolo johtuu alle 10-vuotiaan lapsen sairaudesta, päivärahaa voidaan maksaa enintään neljältä päivältä oman ilmoituksen perusteella. Tämän jälkeen päivärahaa ei voida maksaa eikä lapsen sairaudesta tarvitse toimittaa työttömyyskassalle lääkärintodistusta.

Kulukorvaus

Henkilölle voidaan maksaa työttömyysetuuden lisäksi kulukorvausta siltä ajalta, kun hän osallistuu työ- ja elinkeinotoimiston kanssa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun. Kulukorvaus on tarkoitettu ateria- ja matkakustannusten korvaamiseen. Työttömyyskassa voi maksaa kulukorvausta vain, jos henkilöllä on oikeus ansiopäivärahaan. 1.1.2017 lukien alkaviin omaehtoisiin opintoihin kulukorvausta ei enää makseta.

Kulukorvauksen suuruus on 9 euroa päivältä. Korotettu kulukorvaus on 18 euroa päivältä. Korotettuna kulukorvaus voidaan maksaa silloin, kun henkilö osallistuu työllistymistä edistävään palveluun työssäkäyntialueensa ulkopuolella tai kun henkilö osallistuu kotikunnan ulkopuolella järjestettävään palveluun ja hänelle aiheutuu osallistumisesta majoituskustannuksia.

Kulukorvaus on verotonta tuloa.

Kulukorvausta maksetaan palveluissa todellisilta osallistumispäiviltä. Työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa ja omaehtoisessa opiskelussa kulukorvausta maksetaan myös poissaolopäiviltä, mutta ei kuitenkaan loma-aikoina.

Myös kuntouttavan työtoiminnan ajalta maksetaan kulukorvausta, mutta ei korotettuna.

Ulkomailla järjestettävään työvoimakoulutukseen osallistuvalle maksetaan kulukorvauksena puolet valtion virkamiesten päivärahasta seitsemältä päivältä viikossa. Hakijan on osoitettava majoituskustannukset kassalle.

Pohjoiskalotin koulutussäätiön (NORD) järjestämään koulutukseen osallistuvalle opiskelijalle on järjestetty ilmainen majoitus ja hänelle maksetaan kulukorvausta 16,82 euroa päivältä.

Kulukorvausta maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa. Ulkomailla työvoimakoulutukseen osallistuvalle maksetaan kulukorvausta enintään seitsemältä päivältä kalenteriviikossa.

Korotettu ansio-osa

Ansiopäiväraha voidaan maksaa korotettuna enintään 200 päivän ajalta henkilölle, joka osallistuu työllistymistä edistävään palveluun, josta on sovittu työ- ja elinkeinotoimistossa tehdyssä työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa myös palveluiden väliseltä ajalta, mikäli väli on enintään seitsemän (7) kalenteripäivää. Työssäoloehdon uudelleen täyttyminen nollaa maksetut päivät 200 päivän kertymästä. Korotettu ansio-osa on 55 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää taitekohdan (3 209 € vuonna 2021), ansio-osa on ylimenevältä osalta 25 %. Voit arvioida korotetun ansio-osan vaikutusta ansiopäivärahaan Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön sivuilta löytyvällä päivärahalaskurilla www.tyj.fi