Soviteltu työttömyysetuus

Soviteltuun työttömyysetuuteen on oikeus laissa säädetyin edellytyksin työnhakijalla,

  • joka tekee osa-aikaista työtä; ei kuitenkaan, jos osa-aikaisuus perustuu työntekijän aloitteesta tapahtuneeseen työajan lyhentämiseen
  • jonka päivittäistä tai viikoittaista työaikaa on lyhennetty lomautuksen johdosta tai jonka työnteko on estynyt toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpiteen takia, jolla ei ole riippuvuussuhdetta hänen työehtoihinsa tai työoloihinsa (ks. viikoittaisesta lyhennetystä työajasta jäljempänä)
  • joka on vastaanottanut enintään kaksi viikkoa (14 pv) kestävän kokoaikatyön
  • joka työllistyy yhdenjaksoisesti päätoimisesti enintään kaksi viikkoa yrittäjänä tai omassa työssä tai
  • jolla on tuloa lain tarkoittamasta sivutoimisesta yritystoiminnasta tai omasta työstä.

Osa-aikatyöllä tarkoitetaan kaikkea osa-aikaista työ- tai virkasuhteessa tehtyä työtä. Työ voi olla aloitettu työttömänä ollessa tai se voi olla työtä, jota on aikanaan tehty päätyön ohella. Sivutyön käsitettä ei tunneta. Kaikki tehty palkkatyö otetaan huomioon sovittelussa ja 80 %:n enimmäisaikarajaa arvioitaessa.

80 %:n enimmäisaikaedellytys

Jotta soviteltua päivärahaa voidaan maksaa, työaika saa olla yhdestä tai useammasta työsuhteesta enintään 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta (tai jaksotyössä kuukausipalkan perusteena oleva keskimääräinen työaika enintään 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta tasoittumisjakson aikana).

Työajan tulee siten esimerkiksi lomautustilanteessa aina vähentyä ainakin 20 % kalenteriviikossa. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, vertailu tehdään työaikalaissa tarkoitettuun säännölliseen työaikaan (40 tuntia/vk). Yritystoiminnan tai oman työn tapauksessa työaikavertailua ei asian luonteen vuoksi luonnollisesti tehdä.

Työajan tarkastelujakso on lyhennetyssä työviikossa ja työpäivässä (sekä lakkotilanteessa) kalenteriviikko, muissa tapauksissa sovittelujakso on palkanmaksujaksosta riippuen kuukausi tai 4 kalenteriviikkoa.

Lyhennetyn työpäivän työajan tarkasteluun tuli muutos vuodenvaihteessa. Muutoksia sovelletaan 1.1.2023 tai sen jälkeen alkaviin hakujaksoihin. Lyhennetyn työpäivän työaikaa tarkastellaan sovittelujaksoittain. Enimmäistyöaikaa laskettaessa kuukauteen katsotaan sisältyvän aina 21,5 työpäivää.

Sovittelujakso ja päivärahan hakeminen

Soviteltua päivärahaa haetaan neljän peräkkäisen kalenteriviikon tai kuukauden jaksoissa jälkikäteen. Sitä maksetaan sovittelujakson jokaiselta päivältä. Soviteltu työttömyysetuus määräytyy sovittelujakson työtulon perusteella. Hakemusajan ja palkkatodistuksen (HUOM. 1.4.2019 lukien palkan maksupäivän, poikkeuksena lyhennetylle työviikolle lomautetut) on aina vastattava toisiaan. Palkkatietojen lisäksi liitteeksi tarvitaan työsopimukset kaikista hakujakson töistä.

Yli kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö (yli 80 % alan enimmäistyöajasta) ei kuulu sovitteluun piiriin. Tällaiset työt ”hypätään ylitse” ja muilta hakemusjakson päiviltä maksetaan muiden edellytysten täyttyessä täyttä ansiopäivärahaa.

Osa-aika työstä saatu tulo otetaan sovittelussa huomioon, vaikka henkilö ei ole ollut työnhakijana. Sovittelussa tulona otetaan huomioon palkka tai muu ansiotulona pidettävä vastike, joka on saatu korvauksena työstä.

Sovitellun päivärahan suuruus

Täydestä työttömyyspäivärahasta, jota kokonaan työtön olisi muuten saanut, vähennetään 50 prosenttia sovittelujakson aikana saadusta palkasta tai muusta tulosta. Tuloista vähennetään ensin suojaosa, jonka suuruus on

  • neljän viikon hakujaksolla 279 euroa
  • kuukauden hakujaksolla 300 euroa

Sovittelujakson aikana saatu palkka ja soviteltu päiväraha voivat olla yhteensä enintään saman verran kuin päivärahan perusteena oleva palkka. Poikkeuksena tästä päivärahan ja työtulon yhteissumma voi olla suurempi kuin päivärahan perusteena oleva palkka, jos ansaittu työtulo jää alle suojaosan.

Soviteltua etuutta maksetaan, jos maksettava määrä kuukaudessa on vähintään 50 % peruspäivärahasta. Maksamatta jätetään vain alle puolen peruspäivärahan määrän kuukaudessa alittavat erät.

Sovitellun päivärahan kesto

Soviteltavassa ansiopäivärahassa enimmäismaksuaika kuluu eri tavalla. Näissä tilanteissa soviteltu ansiopäiväraha muutetaan vastaamaan täyttä päivärahaa ennen kuin se vähennetään enimmäisajasta. Tämä tarkoittaa sitä, että kun työskentelet osa-aikaisesti, enimmäisaika kuluu hitaammin.

Vastaavaa hidastusta ei ole, jos täydestä päivärahasta on vähennetty sosiaalietuus.

Lyhennetystä työviikosta

Lyhennettyjen työviikkojen ajalta maksetaan täyttä päivärahaa työttömiltä päiviltä muiden edellytysten täyttyessä. Työaikaraja on lyhennetyssä työviikossa 80 prosenttia, jolloin yhdeltäkin lomautuspäivältä viikossa voidaan maksaa täyttä päivärahaa. Poikkeuksena sovitteluajankohtaan lyhennetylle työviikolle lomautettujen tulot sovitellaan edelleen myös 1.4.2019 lukien ansainta-ajankohdan mukaan. Myös työaikatarkastelu tehdään ansainta-ajankohdan mukaan kalenteriviikoittain.