Sosiaalietuuksien vaikutus päivärahaan

Jos hakija saa samanaikaisesti ansiopäivärahaa ja muuta sosiaalietuutta, etuuksilla voi olla vaikutusta hakijan ansiopäivärahaan. Osa etuuksista estää ansiopäivärahan saamisen kokonaan, osa etuuksista vähennetään ansiopäivärahasta ja osalla etuuksista ei ole vaikutusta ansiopäivärahaan.

Ansiopäivärahan maksamisen estävät sosiaalietuudet

Ansiopäivärahaa ei voida maksaa henkilölle,

 • joka saa tai hänellä on oikeus saada äitiys-, isyys-, erityisäitiys- tai vanhempainrahaa tai erityishoitorahaa
 • joka saa kuntoutusrahaa tai ansionmenetyskorvausta kuntoutusta koskevien säännösten perusteella
 • joka saa työnantajalta sairausajan palkkaa tai muuta vastaavaa korvausta kokoaikatyön perusteella
 • joka saa sairauspäivärahaa, osa-sairauspäivärahaa tai eläkettä täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • joka saa työmarkkinatukea
 • joka saa kansaneläkelain tai työeläkelakien mukaista vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä, työuraeläkettä, työttömyyseläkettä, sukupolvenvaihdoseläkettä tai luopumistukea
 • joka saa ulkomailta vanhuuseläkettä

Poikkeuksena on, kun henkilö saa vanhuuseläkettä sen johdosta, että hän on saavuttanut julkisten alojen eläkelain voimaanpanolain (82/2016) 7 §:ssä tarkoitetun eroamisiän.

Ansiopäivärahasta vähennettävät sosiaalietuudet

Jos henkilö saa muuta kuin laissa tarkoitettua päivärahaoikeuden kokonaan estävää lakisääteistä etuutta tai saa työkyvyttömyyseläkettä toisen valtion lainsäädännön mukaan taikka kansaneläkettä kansaneläkelain 12 §:n 4 momentin perusteella, hänen täysimääräisestä työttömyysetuudestaan vähennetään sosiaalietuus. Muutettaessa edellä tarkoitettua kuukautta kohti laskettua etuutta päiväetuudeksi tai päinvastoin katsotaan kuukauteen sisältyvän 21,5 päivää.

Tällaisia vähennettäviä etuuksia ovat muun muassa:

 • osatyökyvyttömyyseläke
 • alle 65-vuotiaan vanhuuseläke (mikä ei perustu täysiin työvuosiin)
 • työnantajan järjestämä työntekijäin eläkelain vähimmäisehtoja parempi lisäeläke
 • kotihoidon tuki (Puolison saamaa kotihoidon tukea ei vähennetä, jos puoliso itse hoitaa lasta eikä hänellä tämän tai samanaikaisesti maksettavan äitiys-, erityisäitiys-, isyys-, tai vanhempainrahan vuoksi olisi oikeutta työttömyysetuuteen. Jos molemmat puolisot ovat työttömänä saaden työttömyysetuutta, vähennys tehdään kotihoidon tukea saavan puolison työttömyysetuudesta)
 • luopumiseläke
 • sokeuden, liikuntakyvyttömyyden tai avuttomuuden perusteella maksettava kansaneläke
 • liikennevakuutuslain mukaiset edut, paitsi erityisten kustannusten korvaukset ja perhe-eläkkeet
 • sotilasvammalain päiväraha
 • tapaturmavakuutuslain päiväraha ja tapaturmaeläke

Seuraavia eläkkeitä ja sosiaalietuuksia ei vähennetä ansiopäivärahasta (etuoikeutetut tulot)

 • perhe-eläkkeet
 • vammaisetuuksista annetun lain mukainen eläkettä saavan hoitotuki
 • kunnan maksama omaishoidontuki
 • tapaturmavakuutuslain haittaraha (elinkoron peruskorkoa vastaava osa)
 • sotilasvammalain mukainen elinkorko ja täydennyskorko
 • vammaistuki
 • eläkkeensaajien asumistukilain mukainen asumistuki
 • asumistukilain mukainen asumistuki
 • lapsilisä
 • toimeentulotuki
 • sotilasavustus
 • tapaturmavakuutuslain ja sotilasvammalain mukaiset erityisten kustannusten korvaukset
 • työeläkelakien mukainen osittainen varhennettu vanhuuseläke
 • vastaava toisen valtion lainsäädännön mukaan maksettava etuoikeutettu tulo
 • liikkuvuusavustus

Työaikapankki

Työaikapankilla tarkoitettaan yritys- tai työpaikkakohtaisesti sovittua työntekijöiden työaikajärjestelyä, jolla voidaan säästää työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä korvauksia toisiinsa yhdistäen ja nostaa palkallista vapaa-aikaa tai rahakorvausta.

Rajoitukset

Mikäli henkilölle on kahden kuukauden kuluessa ennen kokoaikaisen lomautuksen alkamista tai lomautuksen aikana maksettu työaikapankista rahakorvausta, estää se työttömyysetuuden myöntämisen ajalta, jolle raha-korvaus jaksotetaan.

Soviteltu päiväraha

Kun henkilö tekee osa-aikaista työtä tai enintään kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyötä, on hänellä oikeus soviteltuun päivärahaan. Sovittelussa tulona otetaan huomioon palkka tai muu ansiotulona pidettävä vastike, joka on saatu korvauksena työstä. Tällaisena vastikkeena pidetään myös työaikapankkiin säästettyjä tai sieltä nostettuja ansioita sovittelujakson aikana.

Työssäoloehto

Työssäoloehtoon ei lueta työaikapankkiin säästettyä työaikaa. Työaikapankista nostettu palkallinen vapaa-aika on sen sijaan normaalia työssäoloehtoon luettavaa työaikaa samalla tavoin kuin esimerkiksi vuosiloma-aika.

Työttömyyspäivärahan määrä

Työaikapankista nostettu palkallinen vapaa-aika on työssäoloehtoon luettavaa aikaa ja siltä ajalta maksettu palkka päivärahan perusteena olevaa ansiota. Sen sijaan työaikapankkiin säästettyjä palkkaeriä tai sieltä nostettuja rahakorvauksia ei lueta päivärahan perusteena olevaan ansioon.