Päätoimisella opiskelijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Rajoitus koskee myös päätoimisen opiskelun lomajaksoja.

Päätoimisina pidetään opintoja:

  • joiden tavoitteena on alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen
  • lukio-opintoja, kun niiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia
  • sisäoppilaitoksessa järjestetyt lukio-opinnot katsotaan aina päätoimisiksi
  • ammatillisia ja muita opintoja, kun opintojen opintosuunnitelman mukainen laajuus on keskimäärin vähintään kolme opintoviikkoa (5 opintopistettä) opiskelukuukautta kohti, tai jollei opintojen laajuutta ole määritelty opintoviikkoina, opetusohjelman mukainen laajuus keskimäärin vähintään 25 viikkotuntia.

Päätoimisesti opiskelleen henkilön opiskelua pidetään päätoimisena siihen saakka, kun hän on todisteellisesti päättänyt opintonsa.

Lukion tai perusopetuksen koko oppimäärää suorittavaa pidetään aina päätoimisena opiskelijana lukukauden päättymiseen saakka.

Työnhakijaa ei pidetä päätoimisena opiskelijana, jos opiskeluaikaisen vakiintuneen työssäolon tai yritystoiminnan harjoittamisen perusteella on ilmeistä, ettei opiskelu ole esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle. Kaikilla työnhakijoilla voi olla oikeus työttömyysetuuteen sillä perusteella, että opinnot ovat jo olleet keskeytyneenä vähintään vuoden.

1.1.2019 lukien lyhytkestoiset eli enintään kuusi kuukautta kestävät opinnot voi suorittaa työttömyysetuudella, jos työtön on vähintään 25 vuotta vanha ja opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa. Jos kyse on aiemmin harjoitetuista opinnoista, opintojen keskeytymisestä tulee pääsääntöisesti olla kulunut vähintään vuosi. Lyhytkestoisten opintojen aikana on yhä velvollisuus hakea ja vastaanottaa työtä ja osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin niitä tarjottaessa. Opintojen perusteella ei makseta korotettua etuutta, kuten työllistymistä edistäviin palveluihin luettavien omaehtoisten opintojen ajalta. Päätöksen siitä, voiko lyhytkestoiset opinnot aloittaa työttömyysetuudella, tekee TE-toimisto.

1.1.2023 alkaen työttömyyspäivärahan aikana suoritettava opiskelu helpottui. Muutoksen myötä työtön työnhakija voi suorittaa erilaisia sivutoimisia opintoja menettämättä työttömyysetuuttaan.

Tutkintoon johtavia opintoja pidetään jatkossakin päätoimisina, eikä niiden ajalta ole oikeutta työttömyysetuuteen. Opinnot voi edelleen osoittaa sivutoimisiksi, jos työnhakija on aiemmin opintojen aikana vakiintuneesti käynyt töissä tai toiminut yrittäjänä vähintään kuuden kuukauden ajan.

Oikeuteen saada työttömyysetuutta eivät jatkossa vaikuta myöskään opinnot, jotka työhakija on aloittanut aiemman työsuhteensa aikana, jos hänen työttömyytensä johtuu hänestä itsestään riippumattomasta syystä.

Opiskelevien työttömien työnhakuvelvollisuuteen tulee lisäksi tarkennuksia 1.1.2023 alkaen. Omaehtoisia opintoja työttömyysetuudella suorittavien täytyy jatkossa hakea yleensä neljää työtä kuukaudessa.

Työttömyysuhan alaisen henkilön oikeus päivärahaan työvoimakoulutuksen ajalta

TE-toimiston osoittamaan työvoimakoulutukseen osallistuvalle työnhakijalle voidaan maksaa työttömyysetuutta, vaikka hänet katsotaan päätoimiseksi yrittäjäksi tai vaikka hän ei ole työtön tai lomautettu, jos hän on työttömyysuhan alainen. Työttömyysetuutta maksetaan seuraavasti:

  • Päätoimisille yrittäjille maksetaan ansiopäivärahan perusosaa, mutta ei ansio-osaa.
  • Työttömyysuhan alaisille työssä oleville maksetaan päivärahaa ansio-osineen.