Työttömyyspäivärahaa maksetaan sen jälkeen, kun hakija on ollut työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa yhteensä viittä täyttä työpäivää vastaavan ajan. Omavastuuajan tulee täyttyä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Omavastuupäiviä voidaan ottaa enintään viisi päivää viikossa (ma-pe).

Omavastuuaika asetetaan työttömyyden alkaessa sekä silloin kun henkilö täyttää uudelleen työssäoloehdon. Jos henkilö täyttää työssäoloehdon uudelleen kesken päivärahan enimmäisajan, ei uutta omavastuuaikaa kuitenkaan aseteta, jos omavastuuaika on jo vuoden sisällä kerran asetettu.

Omavastuuaika kuluu kuitenkin työllistymistä edistävien palveluiden aikana. Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta voidaan maksaa etuutta omavastuuajan estämättä.

Omavastuuaikaa ei voida asettaa sellaiselle ajalle, jolloin hakijalla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan TE-toimiston asettaman karenssin vuoksi eikä ajalle, jolle taloudellinen etuus on jaksotettu. Omavastuuaikaa ei voida myöskään huomioida sellaisella sovitellun päivärahan hakujaksolla, jolla työaika ylittää 80 % kokoaikaisen työntekijän työajasta. Omavastuupäiviksi ei voida huomioida päiviä, joina henkilö työllistyy yritystoiminnassa tai omassa työssä yhdenjaksoisesti enintään kaksi viikkoa. Omavastuuaikaa ei myöskään kerry ajalla, jolla työnhaku ei ole voimassa TE-toimistossa.

Jos hakija on lomautettu kokoaikatyöstä vähintään yhdeksi päiväksi kalenteriviikossa, lomautuspäivät voidaan lukeaomavastuupäiviksi sellaisten kalenteriviikkojen ajalta, jolloin työaika ei ylitä 80 % kokoaikaisen työntekijän työajasta.

Omavastuuaika sekoitetaan usein Te-toimiston määräämään karenssiin. Karenssista löydät lisätietoa  Te- palvelujen nettisivuilta.