Ansiopäivärahan saamisen rajoitukset

Ansiopäivärahaan ei ole oikeutta henkilöllä,

  • joka ei ole täyttänyt 17 vuotta
  • joka on täyttänyt 65 vuotta. Päivärahaa voidaan maksaa sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana henkilö täyttää 65 vuotta. Työttömyysetuutta voidaan kuitenkin myöntää enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona henkilö täyttää 68 vuotta, jos hänet on lomautettu tai jos hänen työntekonsa on estynyt sääesteen tai toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpiteen takia
  • joka on laiminlyönyt työ- ja elinkeinotoimistossa ilmoittautumisen
  • joka ei ole työmarkkinoiden käytettävissä
  • joka saa tai hänellä on oikeus saada työnantajan maksamaa irtisanomisajan palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta
  • joka saa tai hänellä on oikeus saada työnantajan maksamaa kokoaikatyön palkkaan perustuvaa vuosiloma-ajan palkkaa
  • joka on saanut työsuhteen päättyessä työnantajaltaan taloudellista etuutta, joka perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen tai muuhun vastaavaan järjestelyyn
  • saa estävää etuutta
  • Hakemuksen myöhästyminen. Ansiopäivärahaa tulee hakea kolmen kuukauden aikana haettavasta jaksosta. Kolmen kuukauden jakso lasketaan taaksepäin siitä päivästä, jolloin hakemus on saapunut työttömyyskassaan. Ne hakemuksen päivät, jotka edeltävät tätä kolmen kuukauden jaksoa hylätään, ellei hakemuksen myöhästymiselle ole työttömyysturvalain mukaista erityisen painavaa syytä.