Hallinto

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajisto ja hallitus. Hallintoelinten toimikausi on kolme vuotta.

Edustajisto

Työttömyyskassan ylintä päätäntävaltaa käyttää kassan edustajiston kokous.

Edustajiston kokouksessa kullakin läsnä olevalla kokousedustajalla on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Aloiteoikeus on hallituksella, edustajiston jäsenillä ja asiamiespiireillä. Aloitteet tulee toimittaa hallitukselle viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen kokousta.

Kassan hallitus


Työttömyyskassan hallitus edustaa kassaa ja hoitaa ne kassan asiat, joita laissa tai kassansäännöissä ei ole määrätty kassan muiden hallintoelinten hoidettavaksi.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään 6, enintään 12 varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä, joiden kaikkien tulee olla 18 vuotta täyttäneitä kassan jäseniä. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kassan edustajiston järjestäytymiskokouksessa. Sääntöjen 12 §:n tarkoittama täydennysvaali suoritetaan edustajiston varsinaisessa kokouksessa.

Hallituksen tehtävänä on:

 1. valvoa, että kassan asioita hoidetaan lain, kassan sääntöjen ja kassan edustajiston kokouksen päätösten ja sen vahvistamien toimintaohjeiden mukaisesti, huolehtia kassan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä;
 2. erottaa kassan jäsenet ottaen kuitenkin huomioon, mitä 4 §:ssä on sanottu;
 3. hyväksyä työttömyyskassan sijoitussuunnitelma ja päättää kassan varojen sijoittamisesta huomioon ottaen, että varat on sijoitettava rahalaitoksiin, arvopapereihin tai lainoihin tuottavasti ja turvaavasti ja että juokseviin menoihin tarvittavat varat pidetään rahalaitoksessa kokoa kasvamassa;
 4. tarkastuttaa vähintään kerran vuodessa kassan laina-asiakirjat, arvopaperit, rahavarat sekä valvoa kassan hoitoa yleensä;
 5. määrätä etuuksien maksamisessa noudatettavista periaatteista. Hallitus voi määrätä kassan toimihenkilön käsittelemään ja ratkaisemaan takaisinperintäasiat;
 6. ottaa ja erottaa kassanjohtaja, ja muut toimihenkilöt, määrätä heidän palkkansa ja tehtävänsä ja tarkasti valvoa tehtävien suorittamisesta sekä tarvittaessa valita kassanjohtajan sijainen;
 7. valvoa, että kassan arvopaperit ja kirjanpitokirjat säilytetään varmalla tavalla;
 8. valvoa, että kassan kirjanpito on lain, hyvän tavan ja kassan toiminnan mukainen;
 9. valvoa jäsenrekisterin pitämistä;
 10. antaa kassan edustajiston kokoukselle kirjallinen lausunto ehdotuksista, jotka tilintarkastajat tai kassan jäsenet tahtovat saattaa kokouksen käsiteltäväksi;
 11. laatia tilinpäätös ja toimintakertomus sekä antaa ne tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä edustajiston kokousta, jossa kysymys tilinpäätöksen vahvistamisesta on käsiteltävä. Hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys ylijäämää tai alijäämää koskeviksi toimenpiteiksi;
 12. toimittaa kunakin vuotena viimeistään huhtikuun loppuun mennessä Finanssivalvonnalle ja työ- ja elinkeinoministeriölle niiden vaatimat asiakirjat edellisen vuoden toiminnasta;
 13. päättää 22 §:ssä mainittujen lainojen ottamisesta;
 14. antaa tarvittaessa valtuuksia kassan nimen kirjoittamiseen:
 15. tehdä vuosittain esitys Finanssivalvonnalle jäsenmaksun suuruudesta;
 16. laatia vuosittain Finanssivalvonnalle työttömyyskassalain rahoitusosuuksia koskeva hakemus;
 17. päättää kaikista muista asioista, joiden osalta ei laissa, asetuksessa tai näissä säännöissä ole toisin määrätty.